VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

 

I.

Definice pojmů

 

 • Prodávajícím“ se rozumí spol. ŠUMAVSKÝ PSTRUH – PSTRUHAŘSTVÍ MLÝNY s.r.o., IČO: 27908321, se sídlem nám. Široká 477/27, 370 01 České Budějovice, tel.: +420 603 888 542, e-mail: eshop@pstruharstvi.cz.

 

 • Kupujícím“ se rozumí osoba, která prostřednictvím e-shopu Prodávajícího nakoupí zboží na základě kupní smlouvy.

 

 • E-shopem“ se rozumí internetový obchod Prodávajícího přístupný na internetové adrese pstruharstvi.cz.

 

 • Zbožím“ se rozumí veškeré zboží z nabídky prezentované na E-shopu a které je předmětem kupní smlouvy.

 

 • Objednávkou“ se rozumí formulář uvedený na E-shopu, po jehož vyplnění odešle Kupující Prodávajícímu návrh na uzavření kupní smlouvy, jejímž předmětem je nákup Zboží.

 

 • Smlouvou“ se rozumí kupní smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřená distančním způsobem, jejímž předmětem je nákup Zboží. Smlouva se řídí příslušnými zákony České republiky a těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.

 

 • Spotřebitelem“ se rozumí Kupující, který při uzavření Smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání.

 

 • „Přístupovými údaji“ se rozumí údaje Kupujícího (jméno, příjmení, e-mailová adresa, doručovací adresa, telefon, přístupové heslo) zadané Kupujícím při založení Uživatelského účtu na E-shopu.

 

 • Registrací“ se rozumí elektronická registrace Kupujícího do databáze Prodávajícího vyplněním Přístupových údajů a jejich následným uložením do databáze Prodávajícího.

 

 • Uživatelským účtem“ se rozumí část E-shopu zřízená pro Kupujícího po provedení Registrace, která je unikátní pro každého Kupujícího po zadání Přístupových údajů.

 

 • E-mailovou adresou Kupujícího“ se rozumí e-mailová adresa Kupujícího, která je součástí Přístupových údajů.

 

 • Občanským zákoníkem“ se rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

 

 • VOP“ se rozumí tyto všeobecné obchodní podmínky.

 

 

II.

Úvodní ustanovení

 

 • Tyto VOP upravují nákup Zboží Spotřebitelem na základě Smlouvy prostřednictvím E-shopu a jsou součástí každé Smlouvy.

 

 • Znění VOP může Prodávající kdykoliv jednostranně měnit či doplňovat. Tím nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP. Změna či doplnění těchto VOP je účinná od jejích zveřejnění na E-shopu.

 

 • Tyto VOP se nevztahují na případy, kdy je Kupující právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání Zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

 

 • Ustanovení odchylná od těchto VOP je možné sjednat ve Smlouvě. Odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto VOP.

 

 • Smlouva a VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
 • Veškeré informace o Zboží jsou uvedeny v nabídce uvedené na E-shopu, včetně všech cen, nákladů na dodání Zboží a jiných poplatků.

 

III.

Registrace a vytvoření Uživatelského účtu

 

 • Na základě Registrace Kupujícího provedené na E-shopu může Kupující přistupovat do svého Uživatelského účtu.

 

 • Registraci provede Kupující zadáním Přístupových údajů do formuláře na E-shopu a kliknutím na políčko „Registrovat se“. S jednotlivými kroky Registrace je Kupující seznamován v průběhu Registrace.

 

 • Registrací Kupující prohlašuje, že Přístupové údaje jsou Kupujícího a že jsou pravdivé.

 

 • Provedením Registrace je vytvořen Uživatelský účet, prostřednictvím kterého může Kupující uzavřít s Prodávajícím Smlouvu a nakoupit Zboží. Přístupové údaje se použijí k uzavření Smlouvy. Smlouvu může Kupující uzavřít i bez Registrace a bez Uživatelského účtu.

 

 • Přihlášení do Uživatelské účtu provede Kupující tak, že klikne na políčko „Přihlásit se“ a zadá požadované Přístupové údaje.

 

 • Kupující nesmí poskytnout přístup třetím osobám do Uživatelského účtu ani jim nesmí sdělovat Přístupové údaje. Kupující je povinen přijmout veškerá přiměřená opatření, na jejichž základě zajistí utajení Přístupových údajů. Kupující plně odpovídá za zneužití Přístupových údajů či Uživatelského účtu, stejně tak jako za jakoukoliv újmu způsobenou Prodávajícímu a třetím osobám v případě porušení zákazů a povinností Kupujícího uvedených v tomto odstavci těchto VOP.

 

 • Prodávající může zrušit Uživatelský účet Kupujícího, a to zejména v případě, kdy Kupující svůj Uživatelský účet déle než 24 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy Kupující poruší své povinnost ze Smlouvy (včetně VOP). Zrušením Uživatelského účtu ve smyslu předchozí věty dochází k odstranění tohoto Uživatelského účtu a Přístupových údajů, které obsahuje z databáze Prodávajícího. Zrušení Uživatelského účtu nemá vliv na práva a povinnost z uzavřené Smlouvy.

 

 • Kupující bere na vědomí, že Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

 

IV.

Uzavření Smlouvy

 

 • Veškerá prezentace Zboží umístěná na E-shopu je informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít Smlouvu ohledně tohoto Zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku se nepoužije.

 

 • E-shop obsahuje informace o Zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého Zboží a dalších nákladů spojených s dodáním Zboží. Ceny Zboží jsou platné ve výši, v jaké byly zobrazovány na E-shopu v době uzavření Smlouvy. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít Smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

 

 • E-shop obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním Zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním Zboží uvedené na E-shopu platí pouze v případech, kdy je Zboží doručováno v rámci území specifikovaného na E-shopu.

 

 • Kupující může provést objednávku Zboží (i) prostřednictvím Uživatelského účtu nebo (ii) vyplněním objednávkového formuláře.

 

 • Při provádění objednávky Kupující (i) provede výběr Zboží, (ii) uvede počet kusů vybraného Zboží, (iii) vybere způsob doručení Zboží, (iv) zadá místo doručení Zboží a (v) vyplní další údaje uvedené v objednávkovém formuláři, pokud je objednávkový formulář obsahuje.

 

 • Před odesláním objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky Kupující uvedl, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávkového formuláře. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na možnost „Potvrdit objednávku“. Platí, že údaje uvedené v objednávce jsou správné. Prodávající po obdržení objednávky zašle na E-mailovou adresu Kupujícího potvrzení o obdržení objednávky. Potvrzení o obdržení objednávky se nepovažuje za akceptaci objednávky Prodávajícím. Platnost objednávky je podmíněna úplným a správným vyplněním objednávkového formuláře, a dále výslovným souhlasem Kupujícího s VOP, přičemž tento souhlas provede Kupující zaškrtnutím prohlášení o souhlasu s VOP. Souhlas Kupujícího s VOP je podmínkou pro odeslání objednávky a uzavření Smlouvy.

 

 • Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství Zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

 

 • Všechny objednávky přijaté Prodávajícím postupem podle odst. 4.9 těchto VOP jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není Kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky Prodávajícím ve smyslu odst. 4.9 těchto VOP. Kupující může zrušit objednávku písemně odesláním oznámení o zrušení objednávky na e-mail Prodávajícího uvedený v těchto VOP.

 

 • K uzavření Smlouvy dochází výslovným přijetím (akceptací) objednávky Prodávajícím, přičemž toto přijetí bude oznámeno (zasláno) Kupujícímu na E-mailovou adresu Kupujícího.

 

 • V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže Prodávající splnit anebo pokud dojde před uzavřením Smlouvy ke změně ceny, zašle Prodávající na E-mailovou adresu Kupujícího pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh Smlouvy a Smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením nového návrhu Kupujícím odesláním přijetí nabídky Prodávajícímu na jeho e-mailovou adresu uvedenou v těchto VOP.

 

 • V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně Prodávajícího při uvedení ceny Zboží v E-shopu nebo v průběhu objednávání, není Prodávající povinen dodat Kupujícímu Zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že Kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o přijetí objednávky podle těchto VOP.  V případě výskytu chyby bude Prodávající informovat Kupujícího bez zbytečného odkladu a Prodávající zašle na E-mailovou adresu Kupujícího opravenou nabídku. Opravená nabídka se považuje za nový návrh Smlouvy, přičemž Smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením nového návrhu Kupujícím odesláním přijetí nabídky Prodávajícímu na jeho e-mailovou adresu uvedenou v těchto VOP.

 

 

V.

Cena Zboží a její úhrada

 

 • Ceny Zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Cenu Zboží a případné náklady spojené s dodáním Zboží dle Smlouvy může Kupující uhradit Prodávajícímu (i) hotově při předání Zboží, nebo (ii) bezhotovostně kartou při předání Zboží. V obou případech úhrady je cena Zboží splatná při jeho předání.

 

 • Společně s kupní cenou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním Zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním Zboží.

 

 • Prodávající nepožaduje od Kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu.

 

 • Podle zákona o evidenci tržeb je Prodávající povinen vystavit Kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

 • Případné slevy z ceny Zboží poskytnuté Prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

 

 • Prodávající vystaví Kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na E-mailovou adresu Kupujícího či je přiložen k dodávanému Zboží.

 

 

VI.

Odstoupení od Smlouvy

 

 • Spotřebitel, který uzavřel Smlouvu, má právo od Smlouvy odstoupit v souladu s Občanským zákoníkem.

 

 • Kupující bere na vědomí, že dle Občanského zákoníku nemůže odstoupit od Smlouvy v případech uvedených v § 1837 Občanského zákoníku. Zejména není Kupující oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, že jde o Zboží, které podléhá rychlé zkáze nebo je určeno k okamžité spotřebě. Stejně tak není Kupující oprávněn odstoupit od Smlouvy, jejímž předmětem je Zboží v uzavřeném obalu, které Kupující z obalu vyjmul a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

 

 • Nejedná-li se o případy uvedené v odst. 6.2 VOP výše, má Kupující, který je Spotřebitelem, právo odstoupit od Smlouvy v dle § 1829 Občanského zákoníku, a to ve lhůtě 14 dnů od převzetí Zboží Kupujícím.

 

 • Pro dodržení lhůty pro odstoupení od Smlouvy musí Kupující odeslat Prodávajícímu prohlášení o odstoupení ve lhůtě 14 dnů od převzetí Zboží.

 

 • Pro odstoupení od Smlouvy může Kupující využít vzorový formulář, který je k dispozici na E-shopu. Odstoupení od Smlouvy zašle Kupující na e-mailovou nebo doručovací adresu Prodávajícího uvedenou v těchto VOP. Prodávající potvrdí Kupujícímu bezodkladně přijetí formuláře.

 

 • Kupující, který odstoupil od Smlouvy, je povinen vrátit Prodávajícímu Zboží nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy. Kupující nese náklady spojené s navrácením Zboží Prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy Zboží nemůže být vráceno pro svou povahu poskytovateli poštovních služeb.

 

 • Jestliže Kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání Zboží, který Prodávající nabízí, vrátí Prodávající Kupujícímu náklady na dodání Zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží.

 

 • Odstoupí-li Kupující od Smlouvy, je Prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy ze strany Kupujícího, avšak Prodávající však není povinen vrátit peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než Kupující Zboží předá Prodávajícímu, nebo dříve, než Kupující prokáže, že Zboží Prodávajícímu odeslal.

 

 • Zboží musí vrátit Kupující Prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na Zboží je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny, přičemž se vylučuje aplikace ustanovení 1987 odst. 2 Občanského zákoníku.

 

 • Prodávající je oprávněn odstoupit od Smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti Zboží, nebo když výrobce, dovozce nebo dodavatel Zboží přerušil výrobu nebo dovoz Zboží. Odstoupení dle předchozí věty je Prodávající oprávněn učinit prostřednictvím e-mailové komunikace, kdy Prodávající bezodkladně zašle Kupujícímu na E-mailovou adresu Kupujícího písemné oznámení o odstoupení od Smlouvy. Odstoupení od Smlouvy Prodávajícím je účinné doručením do na E-mailovou adresu Kupujícího, přičemž odstoupení se považuje za doručené 24 hodin od odeslání na E-mailovou adresu Kupujícího.

 

 

VII.

Přeprava a dodání Zboží

 

 • V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

 

 • Možnosti dodání Zboží Kupujícímu jsou uvedeny na E-shopu.

 

 • V případě dodání Zboží jeho doručením na adresu dle Smlouvy zajišťuje přepravu Zboží Prodávající sám či prostřednictvím třetích osob.

 

 • Je-li Prodávající podle Smlouvy povinen dodat Zboží na místo uvedené ve Smlouvě, je Kupující povinen převzít Zboží při dodání v tomto místě.

 

 • Kupující je povinen převzít Zboží (i) v den, který je uveden ve Smlouvě, pokud bylo sjednáno dodání zboří jeho osobním převzetím v provozovně Prodávajícího nebo (ii) v nebližší rozvozový den dle rozpisu uvedeného na E-shopu v případě dodání zboží Prodávajícím na adresu dle Smlouvy.

 

 • V případě dodání Zboží Prodávajícím na místo dle Smlouvy bude Zboží dodáno v nejbližší rozvozový den dle rozpisu uvedeného na E-shopu, avšak nejdříve 24 hodin po uzavření Smlouvy.

 

 • V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno Zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním Zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

 

 • Kupující nabývá vlastnické právo ke Zboží zaplacením celé kupní ceny Zboží včetně nákladů na balení a dodání Zboží, nejdříve však v okamžiku převzetí Zboží, pokud je současně uhrazena celá kupní cena Zboží.

 

 • Nebezpečí škody na Zboží přechází na Kupujícího okamžikem převzetí Zboží nebo okamžikem, kdy měl Kupující povinnost Zboží převzít, ale v rozporu těmito VOP tak neučinil.

 

 • Při převzetí Zboží je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů Zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit osobě předávající Zboží. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do obalu či jeho poškození nemusí Kupující zásilku od Prodávajícího převzít.

 

 • Náklady na balení a přepravu Zboží jsou uvedeny v objednávce Kupujícího a současně také v potvrzení o přijetí objednávky Prodávajícím.

 

 

VIII.

Reklamace, práva z vadného plnění

 

 • Prodávající odpovídá za to, že Zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující Zboží převzal:

(i) má Zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu Zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

(ii) se Zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se Zboží tohoto druhu obvykle používá,

(iii) Zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

(iv) je Zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,

(v) Zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

 

 • Práva z vadného plnění může Kupující uplatnit telefonicky či prostřednictvím e-mailu. Kontaktní údaje jsou uvedeny v těchto VOP a na E-shopu.

 

 • S ohledem na povahu Zboží nemusí být ze strany Prodávajícího reklamaci Kupujícího vždy vyhověno, a to zejména v případě, že Kupující nevytkl zjevné vady Zboží při jeho předání anebo nepodaří-li se prokázat, že Zboží mělo vytýkané vady již při jeho předání.

 

 • Práva Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má Zboží při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, byť se projeví později.

 

 • Kupují uplatní právo z vady, která se vyskytne v době 24 měsíců od převzetí Zboží, s výjimkou Zboží určeného ke spotřebě ve lhůtě uvedené na obalu, v takovém případě musí Kupující uplatnit právo z vady nejpozději v poslední den této lhůty. Pozdějšímu uplatnění práva z vady nebude ze strany Prodávajícího vyhověno.

 

 • V případě reklamace Zboží uznané Prodávajícím vystaví Prodávající Kupujícímu opravný daňový doklad.

 

 • Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými právními předpisy zejména ust. § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 

 • Kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží či za jeho vady v důsledku nakládání s tímto Zbožím Kupujícím jiným způsobem, než je nutné s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Zejména Kupující odpovídá za případné snížení hodnoty Zboží či jeho vady v důsledku porušení povinnosti Kupujícího k převzetí Zboží dle čl. VII odst 7.5 a odst. 7.4 VOP.

 

 • Zboží je vadné, nemá-li vlastnosti uvedené v ust. § 2095 a § 2096 Občanského zákoníku. Za vadu se považuje i plnění jiné věci.

 

 • Práva Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má Zboží při přechodu nebezpečí škody na Zboží na Kupujícího, a to i v případě, že se vada projeví až později. Práva Kupujícího z vadného plnění se uplatní i na vady vzniklé později, pokud takové vady vznikly v důsledku porušení povinností Prodávajícího.

 

 • Kupujícímu nevznikají práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, o které musel s vynaložením obvyklé pozornosti vědět již při uzavření Smlouvy, nebo kterou sám způsobil.

 

 • Zjistí-li Kupující vadu na Zboží, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu Prodávajícímu prostřednictvím e-mailové adresy Prodávajícího uvedené výše v těchto VOP, případně telefonicky na výše uvedeném čísle (dále také jen „reklamace“). V oznámení o vadě je Kupující povinen specifikovat vadu Zboží a jak se tato vada projevuje. Dále je Kupující povinen uvést jaká práva v souvislosti s vadou Zboží uplatňuje.

 

 • V případě reklamace Zboží Prodávající poskytne Kupujícímu na jeho výzvu písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem a jaký způsob vyřízení reklamace Kupující požaduje. Současně s potvrzením o uplatnění reklamace Prodávající informuje Kupujícího o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemně odůvodní zamítnutí reklamace. O reklamaci Zboží rozhodne Prodávající bez zbytečného odkladu. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu Zboží potřebná k odbornému posouzení vady, je-li k posouzení nezbytná. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající nedohodne s Kupujícím na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení Smlouvy.

 

 • Nemá-li podle Smlouvy Zboží náležité vlastnosti, může Kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti Zboží, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od Smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového Zboží, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže Zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od Smlouvy ve vztahu k danému reklamovanému Zboží odstoupit. Neodstoupí-li Kupující od Smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového Zboží bez vad může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat nové Zboží bez vad, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy způsobilo Kupujícímu značné obtíže.

 

 

IX.

Další práva a povinnosti

 

 • Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.

 

 • Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje Prodávající prostřednictvím elektronické adresy eshop@pstruharstvi.cz. Informaci o vyřízení stížnosti Kupujícího zašle Prodávající na E-mailovou adresu Kupujícího.

 

 • Prodávající je oprávněn k prodeji Zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 

 • Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.

 

X.

Osobní údaje

 

 • Zpracování osobních údajů Kupujícího v souvislosti s uzavřením Smlouvy a Uživatelským účtem je upraveno v Podmínkách ochrany osobních údajů. Kupující bere na vědomí, že své osobní údaje je povinen uvádět správně a pravdivě, a dále že je povinen Prodávajícího bezodkladně informovat o změně svých osobních údajů.

 

 

XI.

Doručování a korespondence

 

 • Prodávající a Kupující doručují veškerá oznámení týkající se Smlouvy (vč. případného odstoupení od Smlouvy) druhé smluvní straně písemně prostřednictvím elektronické pošty, přičemž Prodávající doručuje korespondenci Kupujícímu na E-mailovou adresu Kupujícího či uvedenou Kupujícím v objednávce, a Kupující doručuje korespondenci Prodávajícímu na emailovou adresu: eshop@pstruharstvi.cz.

 

 

XII.

Ostatní a závěrná ustanovení

 

 • Smlouva a tyto VOP se řídí právním řádem České republiky, a to zejména příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

 

 • Smlouva a VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.

 

 • V případě, že vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, řídí se Smlouva výlučně českým právem s vyloučením kolizních norem. Veškeré soudní spory mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniklé ze Smlouvy či v souvislosti s ní budou řešeny věcně příslušným soudem podle sídla Prodávajícího.

 

 • K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Při řešení sporů ze Smlouvy je možné využít platformu pro řešení sporů on-line na internetové adrese: https://ec.europa.eu/consumers/odr. Kontaktním místem pro řešení spotřebitelských sporů on-line je Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: https://evropskyspotrebitel.cz.

 

 • Je-li některé ustanovení těchto VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatného nebo neúčinného ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému nebo neúčinnému ustanovení co nejvíce přibližuje a je platné nebo účinné. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost nebo účinnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky Smlouvy či těchto VOP vyžadují písemnou formu, přičemž za písemnou formu se považuje také elektronická forma.

 

 • Tyto VOP jsou platné a účinné dnem 01.11.2020.