Podmínky ochrany osobních údajů

I.

Základní ustanovení

1.1  Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je společnost ŠUMAVSKÝ PSTRUH – PSTRUHAŘSTVÍ MLÝNY s.r.o., IČO: 27908321, se sídlem nám. Široká 477/27, 370 01 České Budějovice, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích pod sp. zn.  C 28574 (dále jen: „správce“).

1.2  Kontaktní údaje správce jsou:

adresa: Široká 477/27, 370 01 České Budějovice

e-mail: info@pstruharstvi.cz

telefon: +420 603 888 542

1.3  Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

1.4  Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.  

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

2.1  Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a vytvoření uživatelského účtu  nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky:

●        jméno a příjmení

●        e-mailová adresa

●        doručovací adresa

●        telefon

2.2  Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

3.1  Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

●        plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

●        splnění právní povinnosti správce podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR,

●        oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

3.2  Účelem zpracování osobních údajů je

●        vytvoření a správa uživatelského účtu, který jste si založili na www.pstruharstvi.cz; pro vytvoření uživatelského účtu jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro identifikaci uživatele a také pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), neboť uživatelský účet slouží k provádění objednávek. Poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro založení uživatelského účtu uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné založit uživatelský účet,

●        vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

●        plnění právních povinností vůči státu,

●        zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

3.3  Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

IV.

Doba uchovávání údajů

4.1  Správce uchovává osobní údaje

●        po dobu existence uživatelského účtu, který jste si založili na www.pstruharstvi.cz a v případě zrušení tohoto účtu po dobu 10 let od zrušení uživatelského účtu,

●        po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu).

4.2  Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

5.1  Příjemci osobních údajů jsou osoby

●        podílející se na dodání zboží/služeb/realizaci plateb na základě smlouvy,

●        zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,

●        zajišťující marketingové služby.

5.2  Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

VI.

Zpracovatelé osobních údajů

6.1  Zpracování osobních údajů je prováděno správcem, osobní údaje však pro něj mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

●        poskytovatel služby zajišťující mailing,

●        společnosti poskytující online reklamy (Facebook, Google, Seznam)

●        případně další poskytovatelé zpracovatelský softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době správce nevyužívá.

VII.

Vaše práva

7.1  Za podmínek stanovených v GDPR máte

●        právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

●        právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,

●        právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,

●        právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,

●        právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

7.2      Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů, případně se obrátit na soud.

VIII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

8.1  Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

8.2  Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

8.3  Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

IX.

Cookies

9.1  Soubory cookies jsou obsahově malé textové soubory, které se ukládají do počítače, telefonu nebo jiného zařízení při návštěvě a prohlížení internetových stránek. Cookies slouží k ukládání a přijímání identifikátorů a dalších informací o počítačích, telefonech a jiných zařízeních, z nichž subjekty údajů přistupují na internetové stránky, a pomáhají správci poskytovat, chránit a zlepšovat nabízené služby.

9.2  Správce na svých stránkách používá následující druhy cookies:

a.   Nezbytné (necessary) cookies: cookies nezbytně nutné pro zajištění provozu internetových stránek a internetových služeb správce. Nezbytné cookies umožňují pohyb na internetových stránkách a užívání základních funkcí. Tento druh cookies neshromažďuje žádné osobní údaje subjektu údajů. S pomocí těchto cookies si internetové stránky správce např. pamatují údaje, které subjekt zadal do objednávkového formuláře, a to i když procházel různými obrazovkami, pamatují si zboží a služby, které si subjekt objednal v momentě přechodu na platební rozhraní. Jejich zakázáním správce neručí za plnou funkčnost internetových stránek.

b.   Provozní (analytické) cookies: shromažďují informace o tom, jak jsou internetové stránky správce používány. Tento druh cookies neshromažďuje žádné osobní údaje subjektu údajů, podle kterých by byla možná identifikace subjektu údajů. Provozní cookies slouží zejména k optimalizaci provozu internetových stránek. Z pomocí provozních cookies správce získává statistické údaje o provozu internetových stránek, jako např. nejčastěji navštěvované stránky apod.

c.        Funkční (trvalé) cookies: slouží k poskytování služeb nebo k zapamatování nastavení uživatele, který navštívil internetové stránky správce. S jejich pomocí si internetové stránky pamatují např. k zapamatování přihlášení uživatele, zvoleného grafického vzhledu, velikosti textu, účasti na anketě apod. Tyto cookies zůstávají v zařízení uživatele, dokud je uživatel manuálně nesmaže, nebo dokud je nesmaže prohlížeč podle nastavení pro mazání cookies.

9.3  Mezi údaje zpracované prostřednictvím Cookies patří:

a.   informace o návštěvě internetové stránky správce

b.   informace o IP adrese (pouze u přihlášení)

c.        informace o Mac adrese zařízení (pouze u přihlášení)

d.   informace o platformě, prohlížeči, lokaci, jazykové lokaci apod.

e.   heatmaps: informace o čase stráveném v určitých částech webu, jak se subjekt pohybuje na internetových stránkách správce

9.4  Soubory cookies lze spravovat vždy podle nastavení konkrétního prohlížeče. Bližší informace o správě cookies v jednotlivých internetových prohlížečích naleznete na odkazech níže:

a.   Nastavení souborů cookie v prohlížeči Internet Explorer

b.   Nastavení souborů cookie v prohlížeči Firefox

c.        Nastavení souborů cookie v prohlížeči Chrome

d.   Nastavení souborů cookie v prohlížeči Safari

9.5  Právním základem pro zpracování osobních údajů prostřednictvím cookies je uzavření a plnění smlouvy a oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu.

9.6  Pro nezbytné cookies, které slouží k zajištění provozu internetových stránek není nutný Váš souhlas.

9.7  Souhlas s použitím všech ostatních cookies máte možnost poskytnout nastavením Vašeho prohlížeče, v kterém umožníte internetové stránce ukládat cookies do Vašeho zařízení. V případě, že v nastavení prohlížeče jsou cookies povoleny, považuje se toto za Vámi poskytnutý souhlas správci s užitím souborů cookies.

9.8  Souhlas s použitím cookies máte možnost odvolat, a to stejným způsobem, jak jste souhlas správci udělil/a, tj. v nastavení Vašeho prohlížeče.

9.9  Neudělení souhlasu (v nastavení prohlížeče), jeho odvolání anebo jiné zablokování cookies ve Vašem prohlížeči, včetně zablokování tzv. nezbytných (necessary) cookies, může omezit či vyloučit přístup na stránky nebo funkcionalitu stránek anebo jejich částí.

IX.

Závěrečná ustanovení

9.10  Založením uživatelského účtu na www.pstruharstvi.cz nebo odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

9.11  Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 14.06.2020.